Godziny pracy logopedów w roku szkolnym 2019/2020

Hanna Stachowicz

Poniedziałek 8.00-14.30

Wtorek 8.00-15.00

Środa 8.00-14.30

Konsultacje dla rodziców 14.00-14.30

Czwartek  8.00-14.30

Piątek 8.00-12.30

Eliza Suska

Poniedziałek 9.00-15.00

Wtorek 8.00-14.00

Środa 8.00-14.00

Konsultacje dla rodziców 13.30-14.00

Czwartek 8.00-14.00

Piątek 8.00-14.00

Agnieszka Wygowska

Poniedziałek 13.15-14.15

Piątek 12.15-16.15

 

REGULAMIN ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH

1. W zajęciach logopedycznych uczestniczą dzieci posiadające orzeczenie, opinię z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w której zawarte są wskazania do podjęcia terapii w szkole oraz uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do terapii przez logopedę szkolnego w toku wrześniowych badań przesiewowych.
2. Rodzic/opiekun podpisuje pisemną zgodę na udział dziecka w zajęciach.
3. Udział w zajęciach jest dobrowolny – rodzic/opiekun może w formie pisemnej zrezygnować z zajęć logopedycznych.
4. Zajęcia odbywają się w 2-3 osobowych grupach lub indywidualnie (dotyczy dzieci z orzeczeniem).
5. W zajęciach mogą brać udział dzieci zdrowe, czyli bez kataru, kaszlu, gorączki lub innych zespołów chorobowych.
6. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do dopilnowania, aby dziecko systematycznie uczęszczało na zajęcia logopedyczne oraz do konsekwentnego stosowania się do zaleceń logopedy – utrwalanie ćwiczeń w domu (codziennie 10-15 minut).
7. W miarę możliwości rodzic informuje logopedę o nieobecnościach.
8. Trzy nieusprawiedliwione nieobecności z kolei oraz niestosowanie się do zaleceń logopedy powoduje skreślenie dziecka z listy uczniów uczęszczających na terapię i objęcie terapią innych dzieci potrzebujących pomocy.
9. Dziecko zobowiązane jest do przynoszenia na zajęcia odrębnego zeszytu do logopedii oraz przyborów szkolnych (długopis, ołówek, kredki, klej itp.).
10. Logopeda będzie przekazywał wszystkie wskazówki dotyczące ćwiczeń, prac domowych, postępów w zeszycie dziecka.
11. Rodzic/opiekun powinien pamiętać o tym, że terapia logopedyczna ma miejsce nie tylko podczas zajęć logopedycznych, a jej skuteczność jest ściśle uzależniona od współpracy rodziców/opiekunów z logopedą.
12. Udział dziecka w zajęciach oparty jest na systematyczności i regularności ćwiczeń aż do opanowania materiału niezbędnego do korekty rozpoznanej wady lub zaburzenia mowy data ……………….                                                                                                                                                                                                                                            podpis rodzica/ opiekuna

                                                                                         Zachęcamy do jesiennych ćwiczeń buzi i języka 🙂

“Językowe figle”

W każdy wtorek w grupie 0 c ćwiczymy buzie i języki.
Tym razem uczyliśmy się prawidłowo oddychać z rurkami i piórkami.

Zachęcamy do świątecznej gimnastyki buzi i języka 🙂

Nasze zabawy logopedyczne z chrupkami 🙂

Szkolny Konkurs Logopedyczny
„Gimnastyka głowy i języka”

 Cele konkursu
⦁ propagowanie poprawnej wymowy
⦁ pobudzanie wyobraźni, aktywności twórczej dzieci w dziedzinie sztuki plastycznej
⦁ Konkurs adresowany jest do uczniów klas 0 – VIII
 Zasady konkursu
⦁ Konkurs będzie rozstrzygany w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 0-3 i 4-8
⦁ Uczeń samodzielnie przygotowuje pracę plastyczną, na której zapisze dowolnie wybrany łamaniec językowy np.. Szedł Sasza suchą szosą; Chrząszcz brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie; oraz wykona rysunek, wyklejankę, komiks itp., pasujący do wybranego łamańca językowego.
⦁ W klasach 0-1 dopuszczalna jest pomoc rodziców w zapisaniu łamańca językowego (ale nie ilustrowanie)
⦁ Każda praca powinna zawierać metryczkę z tyłu pracy: imię nazwisko dziecka, klasa
Format pracy: A4 lub A3, technika dowolna.

 Termin i miejsce oddania pracy
Prace należy dostarczyć do wychowawców lub logopedów do 25. 02. 2020r.
⦁ Ogłoszenie wyników
Wyłonienie zwycięzców i ogłoszenie wyników nastąpi 28. 02. 2020r. Informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły w zakładce Logopedia.
Wystawa prac
Prace konkursowe zostaną zaprezentowane w formie wystawy na terenie szkoły
Nagrody i wyróżnienia
Dla laureatów przewidziane są nagrody i dyplomy. O terminie rozdania nagród poinformujemy na stronie internetowej szkoły.

Wyniki Szkolnego Konkursu Logopedycznego
„Gimnastyka głowy i języka”

Prezentujemy prace uczniów, którzy gimnastykowali głowy  i języki na szkolny konkurs logopedyczny.
Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie 🙂

Wyniki Szkolnego Konkursu Logopedycznego „Gimnastyka głowy i języka”

Kategoria klasy 0 -1

I miejsce –Czarnecka Alicja 0b
Gontarz Dominika 1c
Worobel Nadia 1a
II miejsce – Bieniak Julia 1b
Kowalczyk Paweł 0c
Ostrowski Michał 1c
III miejsce – Rzeżniczak Hubert 0b
Wyróżnienia :
Drążyk Magdalena 0b
Jaszczuk Zuzanna 0b
Moruń Monika 0b
Serbakowska Zuzanna 0b

Kategoria klasy 2-3

I miejsce – Gutowska Julia 3a
II miejsce – Ostrowski Mateusz 3a
III miejsce – Leżuch Antonina 3c
Świerkowski Antoni 2c
Wyróżnienia :
Kłodawski Jan 3a
Olszewski Oskar 3b
Perchon – Datczuk Zofia 3c
Wodras Natalia 3c

Kategoria klasy 4-8

Wyróżnienie Nagat Maksymilian 7b

Nagrody dla zwycięzców i dyplomy dla wszystkich uczestników zostaną wręczone na apelu szkolnym podsumowującym II semestr.

Recytatorski konkurs logopedyczny

1. Cele konkursu

 • Zainteresowanie uczniów poezją dla dzieci
 • Prezentacja umiejętności językowych
 • Rozwijanie świadomości artykulacyjnej
 • Wzbogacanie słownictwa
 • Zachęcanie do występów przed publicznością
 • Podniesienie samooceny
  2. Zasady konkursu
 • Konkurs przeznaczony jest dla klas 0 – 8, będzie rozstrzygany
  w trzech kategoriach 0 – 1; 2 – 3; 4 – 8
 • Konkurs będzie miał formę prezentacji wiersza
 • Klasę może reprezentować maksymalnie 2 uczniów
 • Nauczyciele klas 0 – 3 otrzymają zestaw wierszy do wyboru przez dzieci
 • Chętni uczniowie z klas 4 – 8 zgłaszają się do logopedów po wiersze

Zgłoszenia do konkursu należy kierować do organizatorek do 18.03.2020r.

3. Przebieg konkursu

 • Konkurs odbędzie się 25.03.2020r.
 • Wyniki zostaną ogłoszone do 31.03.2020r. na stronie internetowej szkoły
  4. Kryteria oceny
 • Komisja dokonuje oceny występów według następujących kryteriów
 • Dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie
 • Interpretacja tekstu, dykcja, staranna wymowa,
 • Intonacja i ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój)
Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie ☺