Godziny pracy logopedów w roku szkolnym 2019/2020

Hanna Stachowicz

Poniedziałek 8.00-14.30

Wtorek 8.00-15.00

Środa 8.00-14.30

Konsultacje dla rodziców 14.00-14.30

Czwartek  8.00-14.30

Piątek 8.00-12.30

Eliza Suska

Poniedziałek 9.00-15.00

Wtorek 8.00-14.00

Środa 8.00-14.00

Konsultacje dla rodziców 13.30-14.00

Czwartek 8.00-14.00

Piątek 8.00-14.00

Agnieszka Wygowska

Poniedziałek 13.15-14.15

Piątek 12.15-16.15

 

REGULAMIN ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH

1. W zajęciach logopedycznych uczestniczą dzieci posiadające orzeczenie, opinię z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w której zawarte są wskazania do podjęcia terapii w szkole oraz uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do terapii przez logopedę szkolnego w toku wrześniowych badań przesiewowych.
2. Rodzic/opiekun podpisuje pisemną zgodę na udział dziecka w zajęciach.
3. Udział w zajęciach jest dobrowolny – rodzic/opiekun może w formie pisemnej zrezygnować z zajęć logopedycznych.
4. Zajęcia odbywają się w 2-3 osobowych grupach lub indywidualnie (dotyczy dzieci z orzeczeniem).
5. W zajęciach mogą brać udział dzieci zdrowe, czyli bez kataru, kaszlu, gorączki lub innych zespołów chorobowych.
6. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do dopilnowania, aby dziecko systematycznie uczęszczało na zajęcia logopedyczne oraz do konsekwentnego stosowania się do zaleceń logopedy – utrwalanie ćwiczeń w domu (codziennie 10-15 minut).
7. W miarę możliwości rodzic informuje logopedę o nieobecnościach.
8. Trzy nieusprawiedliwione nieobecności z kolei oraz niestosowanie się do zaleceń logopedy powoduje skreślenie dziecka z listy uczniów uczęszczających na terapię i objęcie terapią innych dzieci potrzebujących pomocy.
9. Dziecko zobowiązane jest do przynoszenia na zajęcia odrębnego zeszytu do logopedii oraz przyborów szkolnych (długopis, ołówek, kredki, klej itp.).
10. Logopeda będzie przekazywał wszystkie wskazówki dotyczące ćwiczeń, prac domowych, postępów w zeszycie dziecka.
11. Rodzic/opiekun powinien pamiętać o tym, że terapia logopedyczna ma miejsce nie tylko podczas zajęć logopedycznych, a jej skuteczność jest ściśle uzależniona od współpracy rodziców/opiekunów z logopedą.
12. Udział dziecka w zajęciach oparty jest na systematyczności i regularności ćwiczeń aż do opanowania materiału niezbędnego do korekty rozpoznanej wady lub zaburzenia mowy data ……………….                                                                                                                                                                                                                                            podpis rodzica/ opiekuna

                                                                                         Zachęcamy do jesiennych ćwiczeń buzi i języka 🙂

“Językowe figle”

W każdy wtorek w grupie 0 c ćwiczymy buzie i języki.
Tym razem uczyliśmy się prawidłowo oddychać z rurkami i piórkami.

Zachęcamy do świątecznej gimnastyki buzi i języka 🙂

Nasze zabawy logopedyczne z chrupkami 🙂

Szkolny Konkurs Logopedyczny
„Gimnastyka głowy i języka”

 Cele konkursu
⦁ propagowanie poprawnej wymowy
⦁ pobudzanie wyobraźni, aktywności twórczej dzieci w dziedzinie sztuki plastycznej
⦁ Konkurs adresowany jest do uczniów klas 0 – VIII
 Zasady konkursu
⦁ Konkurs będzie rozstrzygany w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 0-3 i 4-8
⦁ Uczeń samodzielnie przygotowuje pracę plastyczną, na której zapisze dowolnie wybrany łamaniec językowy np.. Szedł Sasza suchą szosą; Chrząszcz brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie; oraz wykona rysunek, wyklejankę, komiks itp., pasujący do wybranego łamańca językowego.
⦁ W klasach 0-1 dopuszczalna jest pomoc rodziców w zapisaniu łamańca językowego (ale nie ilustrowanie)
⦁ Każda praca powinna zawierać metryczkę z tyłu pracy: imię nazwisko dziecka, klasa
Format pracy: A4 lub A3, technika dowolna.

 Termin i miejsce oddania pracy
Prace należy dostarczyć do wychowawców lub logopedów do 25. 02. 2020r.
⦁ Ogłoszenie wyników
Wyłonienie zwycięzców i ogłoszenie wyników nastąpi 28. 02. 2020r. Informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły w zakładce Logopedia.
Wystawa prac
Prace konkursowe zostaną zaprezentowane w formie wystawy na terenie szkoły
Nagrody i wyróżnienia
Dla laureatów przewidziane są nagrody i dyplomy. O terminie rozdania nagród poinformujemy na stronie internetowej szkoły.