LEKCJE WF NA PŁYWALNI GMINNEJ GCKIS JABŁONNA  – stan prawny

W art. 8 ust. 2 załącznika nr 4 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r . w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. z 1997 r., Nr 57, poz. 358 z późn. zm.) postanowiono, że:

w zajęciach prowadzonych między innymi na pływalniach w zorganizowanych grupach na jedną osobę prowadzącą nie może przypadać więcej niż 15 uczestników. Z chwilą wejścia na halę basenową, a zatem w momencie rozpoczęcia zajęć z małoletnimi na pływalni, opiekunowie winni dokonać jasnego i precyzyjnego (imiennego) podziału na tych, którzy od tej chwili mają pozostawać pod ścisłą opieką i stałym nadzorem każdego z opiekunów z osobna.

Podkreślić należy, że system zabezpieczenia ratowniczego nie zwalnia Opiekunów wycieczek szkolnych od sprawowania ustawicznego nadzoru nad powierzonymi im w opiekę małoletnimi Uczestnikami. Z przepisu art. 34 ust. 4 rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) wynika wprost, że kąpiącym się Uczestnikom  powinno się zapewnić nie tylko stały nadzór Ratownika lub Ratowników, ale równocześnie ustawiczny nadzór Opiekuna lub Opiekunów ze strony szkoły (interpretacja KO).

Zatem Opiekunem grupy Uczniów na basenie może być każdy Nauczyciel, który ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska Nauczyciela w danym typie szkoły. Grupa, która liczy na basenie więcej niż 15 Uczniów, musi mieć odpowiednio większą liczbę Opiekunów.

Przykład:
Grupa liczy 20 Uczniów, z czego 12 będzie wchodziło do niecki basenowej. Ta grupa (12 Uczniów) musi mieć jednego Opiekuna. Może to być Nauczyciel zajęć wychowania fizycznego, który poprowadzi lekcję w-f. Druga grupa – 8 niećwiczących Uczniów – musi mieć kolejnego Opiekuna i będzie z nim przebywała np. na galerii widokowej, w szatni czy w poczekalni. Niećwiczący na basenie Uczniowie mogą również pozostać w szkole.

Niezależnie od wielkości grupy Uczniów na basenie, standard liczby Opiekunów na liczbę Uczniów jest jasno określony: 1 opiekun na max. 15 Uczniów.

Pozostaje jeszcze inna kwestia organizacyjna do rozwiązania dla Dyrektora szkoły, którego Uczniowie biorą udział w zajęciach na basenie. Kto z Nauczycieli ćwiczy z Uczniami w wodzie?
Jeśli zajęcia dotyczą umiejętności koniecznych do realizacji podstawy programowej w ramach zajęć obowiązkowych, powinien to być Nauczyciel wychowania fizycznego, który „wchodzi” lub nie „wchodzi” z Uczniami do wody.
Jeśli są to zajęcia pozalekcyjne organizowane przez szkołę: zabawy, ćwiczenia w wodzie czy doskonalenie własnych umiejętności pływania, Uczniowie mogą przebywać pod nadzorem Opiekuna ze strony szkoły, który nie jest Nauczycielem wychowania fizycznego, ale przebywa nad brzegiem niecki basenowej (w klapkach, w koszulce i np. z szarfą, na której są dane szkoły czytelne i widoczne dla kąpiących się Uczniów).

Oczywiście Dyrektor ma dążyć do przyjęcia takich rozwiązań organizacyjnych, aby jakość organizowanych i prowadzonych zajęć przez szkołę była jak najwyższa. Rozporządzenie o kwalifikacjach Nauczycieli nie odnosi się wprost do kwalifikacji Opiekunów, którzy stanowią opiekę nad Uczniami w czasie zajęć na basenie.

 

Na podstawie:

 • Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. z 1997 r., Nr 57, poz.358 ze zm.) – uznane za uchylone, ale standardy, które określa stosuje się w praktyce;
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 poz. 69 ze zm.);
 • Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400 ze zm.).

 

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły

 

Regulamin zajęć wychowania fizycznego na basenie dla uczniów szkół podstawowych

 

 1. Warunkiem uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego na basenie jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych ucznia.
 2. Uczeń zobowiązany jest posiadać: ręcznik, mydło, klapki, czepek (podpisany imieniem pisakiem wodoodpornym), dziewczęta – jednoczęściowy strój kąpielowy, chłopcy – kąpielówki.
 3. Uczniowie opuszczają szkołę i przybywają na basen wyłącznie pod opieką nauczyciela/ opiekuna.
 4. Uczniom towarzyszy uprawniony opiekun – jeden na grupę 15 osób.
 5. Okrycia wierzchnie oraz obuwie należy pozostawić w szatni zgodnie z regulaminem pływalni GCKiS.
 6. Za rzeczy pozostawione w szafkach opiekunowie oraz pływalnia nie ponoszą odpowiedzialności.
 7. Wejście do części basenowej następuje wtedy, gdy cała grupa jest przebrana w stroje kąpielowe i gotowa do rozpoczęcia zajęć.
 8. Przed wejściem do części basenowej uczeń zobowiązany jest do umycia ciała.
 9. Zajęcia rozpoczynają się „zbiórką”.
 10. W trakcie zajęć uczeń zobowiązany jest prawidłowo reagować na wszystkie polecenia opiekunów i ratowników.
 11. Podczas zajęć wychowania fizycznego na basenie zabrania się:

– skoków do wody,

– biegania po basenie,

– opuszczania części basenowej,

– korzystania z urządzeń basenowych niezgodnie z ich przeznaczeniem,

– korzystania z urządzeń basenowych bez zgody opiekunów i ratowników,

– niszczenia wyposażenia basenu,

– popychania innych osób,

– używania wulgarnych słów,

– hałaśliwego zachowania,

– zachowywania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników,

– żucia gumy, spożywania pokarmów i napojów,

– używania telefonów komórkowych.

 1. Uczniowie, u których występują choroby skóry, infekcje, otwarte skaleczenia, rany, otarcia nie mogą uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego na basenie. Uczniowie chorzy lub po przebytych chorobach ze zwolnieniem lekarskim lub od rodziców podczas trwania zajęć na basenie przebywają w świetlicy szkolnej – niewskazane jest zabieranie tych osób na pływalnię jako osób towarzyszących.
 2. Uczniowie, u których występują choroby zakaźne, układu krążenia, epilepsja nie mogą uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego na basenie.
 3. Opiekunowie i pływalnia nie ponoszą odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia uczniów w przypadku, gdy rodzic lub opiekun prawny zataił przed nimi informację na temat stanu zdrowia dziecka.
 4. Wszelkie urazy i skaleczenia należy bezzwłocznie zgłosić opiekunowi lub ratownikowi.
 5. Zajęcia wychowania fizycznego na basenie kończą się zbiórką.
 6. Uczniowie opuszczają część basenową wraz z opiekunem.
 7. Po zajęciach w części basenowej uczniowie przebierają się, suszą włosy. Nie opuszczają samodzielnie pływalni.
 8. Przejście do autokaru odbywa się w sposób zorganizowany z opiekunem.
 9. Lekcje WF na basenie prowadzi uprawniony NAUCZYCIEL delegowany przez szkołę.

 

REGULAMIN KRYTEJ PŁYWALNI Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie

I. Część ogólna

 1. Kryta Pływalnia jest własnością Gminy Jabłonna, znajdującą się w trwałym  zarządzie      Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie z siedzibą przy ul. Modlińskiej 102, 05-110 Jabłonna
 2. Kryta Pływalnia jest obiektem ogólnodostępnym czynnym codziennie w godzinach od  8.00 do 21.15 zgodnie z harmonogramem zajęć.
  3. Wszystkie osoby korzystające z obiektu Krytej Pływalni i jej urządzeń zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem Krytej Pływalni oraz do bezwzględnego przestrzegania zawartych w nim postanowień.
  4. Obowiązek zapoznania  z regulaminem uczestników grupy spoczywa na opiekunie  lub kierowniku grupy.
  5. Regulamin  Krytej Pływalni  znajduje się przy wejściu do obiektu oraz na stronie  internetowej www.
  6. Uprawnionymi do korzystania z usług świadczonych w obiekcie Krytej Pływalni są osoby posiadające ważne karnety, bilety wstępu lub nabyły prawo do korzystania na podstawie zawartych umów, porozumień lub uzgodnień. Podstawą naliczania opłat jest cennik zatwierdzony przez Radę Gminy Jabłonna.
  7. Dzieci przed  ukończeniem  10 roku życia mogą przebywać na terenie obiektu  Krytej Pływalni oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
  8. Osoby  przebywające  na  terenie obiektu Krytej Pływalni, naruszające  porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu pływalni bez prawa zwrotu uiszczonych opłat.
  9. Za skutki zachowań uczestników grupy odpowiedzialność ponosi organizator zajęć.
  10.Osoby korzystające z Krytej Pływalni zobowiązane są do przebierania się w szatniach (damskiej i męskiej)
 • kluczyk do szafki ubraniowej pobierany jest i zwracany w kasie (Recepcji)
 • przed wejściem  do szatni obowiązuje zmiana obuwia na zastępcze (klapki, drewniaki)
 1. Przebywanie w szatniach, przy natryskach, łazienkach oraz hali basenowej w  obuwiu zewnętrznym jest zabronione.
  12. Na  terenie Krytej Pływalni obowiązuje zakaz:
 • wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających
 • sprzedaży, podawania, wnoszenia, oraz spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających
 • palenia tytoniu
 • wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych
 • wprowadzania i przebywania zwierząt,
 1. Na terenie obiektu Krytej Pływalni obowiązuje zachowanie ciszy, porządku i czystości.

  II. ZASADY KORZYSTANIA Z  HALI  BASENOWEJ

  1. Z hali basenowej korzystać mogą osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane.
  2. Korzystanie z hali basenowej jest dozwolone wyłącznie w obecności ratowników, a zajęcia mogą odbywać się tylko w obecności ratowników i instruktorów.
  3. Wszystkie osoby przebywające w hali basenowej są zobowiązane do podporządkowania się zapisom Regulaminu Krytej Pływalni oraz nakazom dyżurnych ratowników, a także komunikatom ogłaszanym głosowo
  4. W hali basenowej obowiązuje wyłącznie strój kąpielowy: dla kobiet strój kąpielowy jedno lub dwuczęściowy, dla mężczyzn kąpielówki lub spodenki kąpielowe.
  5. Dzieci używające pieluch mogą korzystać z hali basenowej wyłącznie w jednorazowych pieluchach przeznaczonych do kąpieli.
  6. Każdy uczestnik korzystający z basenów zobowiązany jest przed wejściem na halę basenową do umycia całego ciała pod natryskiem i dezynfekcji stóp poprzez przejście przez brodzik.

  7. Zajęcia   grupowe   odbywają  się   według  ściśle  określonego  harmonogramu dostępnego w Recepcji.
  8. Grupa pływająca lub uczestnicząca w zajęciach specjalistycznych nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jedną osobę prowadzącą zajęcia.
  9. Opiekun   grupy,   po  wejściu do hali basenowej,  zobowiązany  jest    skontaktować  się z dyżurnym ratownikiem i zgłosić rozpoczęcie zajęć.

 2. Zajęcia nauki pływania w ramach lekcji WF mogą się odbywać tylko w obecności instruktorów pływania, ratowników i opiekunów grup szkolnych.
  11. Zajęcia specjalistyczne mogą się odbywać tylko w obecności instruktorów odpowiedniej specjalności i ratowników, a w przypadku grup szkolnych – dodatkowo opiekunów grupy szkolnej.

  12. Na terenie hali basenowej zabrania się:

 • wnoszenia  żywności lub innych towarów w opakowaniach szklanych,
 • spożywania artykułów żywnościowych i żucia gumy na terenie szatni oraz hali basenowej,
 • używania sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczony,
 • niszczenia wyposażenia i oznakowania znajdującego się w hali basenowej,
 • wszczynania fałszywych alarmów,
 • hałaśliwego zachowania,
 • zanieczyszczania wody basenowej,
 • wchodzenia do wody bez zezwolenia ratownika lub prowadzącego zajęcia,
 • biegania, popychania osób oraz powodowania wszelkich zachowań zagrażających bezpieczeństwu,
 • skakania do wody z obrzeża otaczającego niecki basenowe,
 • nurkowania,
 • chwytania i podtapiania uczestników kąpieli,
 • siadania na linach torowych i wychodzenia po nich z basenu
 • używania mydła i innych środków myjących.
 1. Zabrania się korzystania z hali basenowej osobom, u których występują oznaki zewnętrzne   wskazujące    na:    choroby  skóry,   otwarte  skaleczenia   i   rany,   trudności    w oddychaniu, zaburzenia równowagi, padaczkę, choroby zakaźne, brak higieny osobistej oraz zachowujące się agresywnie.
 2. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz pogorszenie stanu zdrowia należy zgłaszać niezwłocznie dyżurującemu ratownikowi.
  15. Uczestnik kąpieli zobowiązany jest do zgłaszania dyżurującemu ratownikowi zaobserwowane    nieprawidłowości i występujące zagrożenia.
  16. Zabrania się kąpieli bez nadzoru ratownika, trenera lub instruktora.

  III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. Za bezpieczeństwo osób przebywających w basenie podczas  kąpieli ogólnodostępnej i zajęć zorganizowanych /grup/ odpowiedzialność ponosi : prowadzący zajęcia trener, instruktor, nauczyciel pływania i dyżurny ratownik
  2. Za właściwe zachowanie osób korzystających z pływalni w grupach zorganizowanych odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia.
  3. Osoby ze schorzeniami serca, zaburzeniami krążenia, równowagi, chorobami uszu oraz po przebytych dłuższych chorobach korzystają z obiektu Krytej Pływalni na własną odpowiedzialność.
  4. Osoby niszczące urządzenia lub sprzęt znajdujący się na wyposażeniu Krytej Pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
  5. Gminne Centrum Kultury i Sportu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach ubraniowych i szatniach oraz skradzione lub zagubione na terenie Krytej Pływalni.
  6. Osoba, która zniszczy lub zgubi kluczyk do szafki ubraniowej pokrywa koszty wymiany zamka w szafce w wysokości 50 zł.

  IV. PRZEPISY KOŃCOWE

  1. Prawo do prowadzenia działalności w obiekcie Krytej Pływalni: szkoleniowej, sportowej, nauki pływania, kursów ratowników/ płetwonurków, rehabilitacji, odnowy biologicznej, rekreacji, korekty wad postawy, handlowej i reklamowej mają podmioty prawne lub osoby fizyczne po uprzednim zawarciu umowy i określeniu zasad współpracy z Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie.
  2. Osoby prowadzące zajęcia szkoleniowe powinny posiadać uprawnienia do pracy dydaktycznej (trener, instruktor).
  3. Prowadzący zajęcia w zakresie rehabilitacji, rekreacji, korekty wad postawy, odnowy biologicznej powinni posiadać odpowiednie-specjalistyczne uprawnienia do tego typu działalności.
  4. Gminne Centrum Kultury i Sportu, może kontrolować wszystkie  zajęcia,  a  w   razie  uchybień  zakazać dalszego korzystania z obiektu Krytej Pływalni i prowadzenia zajęć.
  5. Wejście na teren hali basenowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją zasad zapisanych w Regulaminie Krytej Pływalni.

  Życzymy miłego pobytu.