Regulamin wypożyczania podręczników

 

 1. Podręczniki i materiały edukacyjne, które zakupiono z dotacji są własnością placówki i wypożycza je biblioteka.

Materiały ćwiczeniowe uczniowie otrzymują nieodpłatnie.

 

 1. Ilekroć mowa o:

podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego, a zakupiony z dotacji celowej lub otrzymany z MEN;

materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;

materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów , służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

 

 1. Zasady wypożyczania:
 • Podręczniki i materiały edukacyjne mogą wypożyczać uczniowie na czas nauki w danym roku szkolnym.
 • Podręczniki mają służyć uczniom przez 3 kolejne lata nauki.
 • Uczeń przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na stan podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, a zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi lub nauczycielowi.
 • Uczeń jest odpowiedzialny za stan wypożyczonych mu podręczników.
 • Książki powinny być obłożone oraz podpisane w miejscu wskazanym przez nauczyciela.
 • W przypadku zagubienia lub zniszczenia podręczników lub ćwiczeń w trakcie roku szkolnego szkoła nie zapewnia następnych.
 1. Zasady zwrotu:
 • Termin wypożyczenia i zwrotu podręczników wyznacza nauczyciel w uzgodnieniu  z bibliotekarzem.
 • Czytelnicy są zobowiązani do szanowania wypożyczonych materiałów bibliotecznych  i zwrócenia ich w stanie nie gorszym niż normalne użytkowanie.
 • Podręczniki należy zwrócić natychmiast po realizacji treści podręcznika i nie później niż w przedostatni dzień bieżącego roku szkolnego.
 • Stan zwracanego podręcznika ocenia nauczyciel przedmiotu i bibliotekarz. .
 • Materiały ćwiczeniowe nie podlegają zwrotowi do biblioteki, przechodzą na własność ucznia po ukończeniu danej klasy.
 • W przypadku zmiany szkoły w trakcie roku szkolnego uczeń zobowiązany jest zwrócić podręczniki i materiały ćwiczeniowe do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki.
 1. Rodzic lub opiekun zobowiązany jest do zakupienia nowego podręcznika w miejsce zagubionego lub zniszczonego.
 2. Podręcznik zniszczony to książka:
 • ze śladami zalania, plamami lub innymi zabrudzeniami;
 • z wyrwanym, pozaginanymi lub podartymi kartkami bądź okładką;
 • popisana lub porysowana;
 • bez płyty CD lub z uszkodzoną płytą, jeśli taka była dodatkiem do książki..

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem  28 .08.2018 r.