J

Jedziemy na wakacje

Lato na łące

 

Wyniki konkursu Eko torba

Dziękujemy wszystkim uczniom za zaangażowanie i pomysłowość przy wykonaniu prac konkursowych.

Jury nagrodziło następujące osoby:

Ania Trzaskoma 0a
Szymon Kluk 1a (SP Jabłonna)
Alicja Witkowska 2b
Lena Szajczyk 4c
Zofia Grzewko 7a

Wyróżnienia otrzymują:

Oliwia Sokołowska 0a
Natalia Jasińska 1b
Ignacy Nasiłowski 2c
Liliana Pawłowska 4c

Serdecznie gratulujmy zwycięzcom!

Wychowawcy świetlicy szkolnej.

Dzień Ziemi

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych świetlica szkolna przygotowała dla uczniów kilka propozycji prac plastycznych, dzięki którym spędzicie milej czas . Miłej pracy 🙂

 

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją i propozycjami zajęć.

Pozdrawiamy
Zespół nauczycieli świetlicy szkolnej

Konkurs świetlicowy – “Eko Torba”

eko torba (6)

Dzień Kobiet 

Prace plastyczne “Ziemia i kosmos”

   

Prace walentynkowe 

Maski karnawałowe wykonane przez uczniów na świetlicy szkolnej

                                                                                  Na świetlicach zima w pełni

 

Z okazji Dnia Babci i Dziadka świetlica szkolna przygotowała gazetkę okolicznościową.

Uczniowie wykonali piękne portrety swoich babć i dziadków techniką origami .

Zapraszamy do galerii prac.

🍁Jesień zawitała do naszej świetlicy! 

Nasze tablice prezentują jesienne dekoracje świetlicy oraz prace plastyczne uczniów 😊

 

 

 

Inspiracje świetlicowe 

ODBIÓR  UCZNIÓW ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ OD DNIA 19.10.2020 r.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie informuje, że od 19.10.2020 r. zostaje wdrożony system odbioru dzieci ze świetlicy szkolnej za pomocą kart Rodzica/Opiekuna.

Rodzice/opiekunowie proszeni są o kierowanie się do furtki która będzie zainstalowana na garażem od strony parkingu piaszczystego na tyłach szkoły.

Odbiór dzieci będzie możliwy tylko i wyłącznie przy pomocy karty w drugich drzwiach z tyłu szkoły gdzie zamontowany został czytnik oraz kamera.

Rodzice uczniów którzy nie posiadają jeszcze kart dostępu proszeni są o kontakt
z wychowawcą.

Karty z poprzednich lat są aktywne.

 

Regulamin świetlicy w Szkole Podstawowej nr 1 im. S. Krasińskiego w Chotomowie

ZADANIA ŚWIETLICY

 1. Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

 

 1. Organizowanie zespołowej nauki. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

 

 1. Kształtowanie właściwej postawy społeczno-moralnej oraz nawyków kultury życia codziennego.

 

 1. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.

 

 1. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem i psychologiem szkolnym, celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

 

 1. Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów.

 

 1. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.

 

PRACOWNICY ŚWIETLICY

 

 1. Pracownikami świetlicy są nauczyciele świetlicy – członkowie Rady Pedagogicznej.

 

 1. Dyrektor szkoły określa zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności nauczycieli świetlicy (przydziały obowiązków).

DOKUMENTACJA ŚWIETLICY

 

 1. Roczny plan pracy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej świetlicy szkolnej.

 

 1. Dziennik zajęć.

 

 1. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej (wraz z upoważnieniami do odbioru dzieci).

 

 1. Ramowy rozkład dnia Świetlicy szkolnej.

 

 1. Regulamin świetlicy szkolnej.

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 

 1. Do świetlicy przyjmuje się:
 • dzieci z klas 0-VI, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy rodziców oraz innych okoliczności;
 • w zajęciach świetlicowych biorą udział również dzieci nieuczestniczące w lekcjach religii
  i basenu.

 

 1. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka – karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej.

 

 1. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 7:00 – 18:00.

 

 1. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznej organizacji pracy opiekuńczo– wychowawczej świetlicy – plan pracy rocznej.

 

 1. Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, w ciągu całego dnia, z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizycznych.

Są to zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów oraz zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój psychofizyczny.

W świetlicy uczniowie mają też możliwość odrabiania lekcji.

 

 1. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu, na boisku szkolnym lub placu zabaw, szczególnie w sytuacjach, gdy pozwalają na to warunki pogodowe.

 

 1. Grupa świetlicowa może liczyć maksymalnie 25 uczniów na jednego nauczyciela.

 

 1. Uczniowie, przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu świetlicy.

 

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

 1. Uczeń po wejściu do świetlicy ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela.

 

 1. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się.

 

 1. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP oraz sygnalizacją przeciwpożarową przez nauczycieli świetlicy.

 

 1. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.

 

 1. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych urządzeń technicznych przyniesionych z domu.

 

 1. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przynoszone do szkoły.

 

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek przyprowadzenia dziecka do świetlicy, nie zostawiając dzieci w szatni bez opieki.
 2. Dzieci ze świetlicy odbierane są przez rodziców lub inne upoważnione osoby w karcie zgłoszeniowej.

 

 1. Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczać Świetlicy szkolnej oraz nie może być odbierane przez dziecko, które nie ukończyło 10 roku życia (zgodnie z przepisami Kodeksu ruchu drogowego).

Zgodę na wyjście dziecka z osobą małoletnią, należy rozumieć jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy.

 

 1. W wyjątkowych wypadkach jeśli dziecko miałoby być odebrane przez osobę nie umieszczone
  w karcie zgłoszeniowej potrzebne jest jednorazowe pisemne oświadczenie rodziców, które powinno być dostarczone do świetlicy.

 

 1. W przypadku samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy do domu potrzebne jest oświadczenie rodziców ze zgodą na takie wyjście, z podaniem daty i godziny o której dziecko ma opuścić świetlicę.

 

 1. Osobom nieupoważnionym lub opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą przekazywane. Wychowawca będzie wzywał innego opiekuna wymienionego w karcie. O takiej sytuacji będzie informowany dyrektor szkoły, pedagog, psycholog szkolny lub w szczególnych przypadkach policja.

 

 1. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy.

 

 1. Rodzic/opiekun osobiście odbiera dziecko ze świetlicy, oczekując na niego przy recepcji.

W celu wywołania dziecka ze świetlicy rodzic:

 • używa karty odbioru dziecka;
 • w przypadku braku karty – wywołuje dziecko telefonicznie poprzez pracownika obsługi szkoły;
 • nie wchodzi do sali świetlicy.

 

 1. Każdy rodzic (opiekun), ma obowiązek zgłoszenia się do wychowawcy celem zgłoszenia chęci odbioru/zakupu dodatkowej karty odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej.
  Odpowiedzialność za przechowywanie, udostępnianie osobom trzecim, zgubienie karty, ponoszą rodzice (opiekunowie prawni).

 

 1. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz wychowawcami klas.

 

 1. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.

 

 1. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego, rodzic/opiekun prawny postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, powinien ten fakt zgłosić nauczycielowi świetlicy.

 

 1. Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły
  o problemach zaistniałych podczas zajęć w szkolnej świetlicy.

 

 1. Obowiązkiem rodziców (opiekuna), jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy
  i punktualnego odbierania dzieci. W przypadku spóźnienia się po dziecko – wychowawca ma obowiązek poprosić o podpis rodzica w dzienniku wraz z godziną odbioru.
  Jeśli rodzic (opiekun) do godziny 18 nie odbierze dziecka:
 • wychowawca dzwoni do rodzica/rodziców;
 • w przypadku braku kontaktu z rodzicami, nauczyciel dzwoni kolejno do osób upoważnionych do odbioru dziecka;
 • po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami (opiekunami lub osobami upoważnionymi do odbioru dziecka), nauczyciel zawiadamia dyrektora szkoły
  i policję.

 

 1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że rodzic (opiekun lub osoba upoważniona), zgłosił się po dziecko w stanie wskazującym na nietrzeźwość lub odurzenie, nauczyciel:
 • niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły;
 • nakazuje osobie nietrzeźwej lub odurzonej opuszczenie terenu szkoły;
 • wzywa do szkoły drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka, osobę upoważnioną;
 • jeżeli wezwanie innego opiekuna jest niemożliwe, należy powiadomić policję;
 • wychowawca świetlicy sporządza notatkę na temat zaistniałego zdarzenia.

 

 1. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które samodzielnie opuściło teren szkoły, w czasie, kiedy powinno przebywać w świetlicy.

 

 1. Rodzice (opiekunowie prawni), wyrażają zgodę/nie wyrażają zgody na korzystanie przez dziecko, podczas jego pobytu na świetlicy z automatu (adnotacja w karcie zgłoszenia).

 

 1. W świetlicy, przez cały rok szkolny, obowiązuje zmiana obuwia.

 

 1. Rodzice (opiekuni prawni), zobowiązani są powiadomić wychowawców świetlicy o zmianie danych kontaktowych oraz wszystkich innych istotnych informacjach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w szkole (choroby, alergie, itp.).

 

 1. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice (opiekunowie prawni), zapoznają się
  i akceptują regulamin świetlicy.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA W ŚWIETLICY

 1. Uczeń ma prawo do:
 2. a) respektowania swoich praw i obowiązków;
 3. b) uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach;
 4. c) rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności;
 5. d) rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień;
 6. e) życzliwego, podmiotowego traktowania;
 7. f) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań;
 8. g) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce;
 9. h) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej (zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego
  i psychicznego);
 10. i) poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną;
 11. j) korzystania z pomieszczeń świetlicowych, boiska szkolnego i placu zabaw;

k)korzystania z materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek, gier i sprzętu sportowego.

Uczeń ma obowiązek:

 1. a) przestrzegać określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu
  w świetlicy, kulturalnego zachowania się, współdziałania w grupie, podstawowych zasad higieny, dbania o ład i porządek oraz szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy;
 2. b) zostawiać tornister w wyznaczonym miejscu w świetlicy;
 3. c) stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz innych pracowników szkoły;
 4. d) informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy; r) meldować wszelkie wypadki oraz swoje złe samopoczucie;
 5. f) aktywnie uczestniczyć w zajęciach, zabawach i imprezach świetlicowych;
 6. g) ponosić odpowiedzialność za własne postępowanie;
 7. h) zachowywać się kulturalnie w świetlicy i stołówce szkolnej.