Konkursy z języka angielskiego

Szkolny konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii – 24 lutego 2016 r.

I Gminny konkurs z języka angielskiego “English is fun” dla uczniów szkół podstawowych gminy Jabłonna z klas IV-VI – 26 lutego 2016 r. – organizator -Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jabłonnie

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego “FOX” – 1 marca 2016 r.

Konkurs języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych Powiatu Legionowskiego (V edycja) – organizator – Społeczna Szkoła Podstawowa nr 35 im. Noblistów Polskich Sto w Legionowie.
Etap I szkolny: 10 marca 2016 r.
II etap – 21 kwietnia 2016 r.
III etap – finał – 19 maja 2016 r.

Międzyszkolny Festiwal Piosenki Obcojęzycznej ( VI edycja) – 14 marca 2016 r. – organizator -Zespół Szkół Nr 3 w Legionowie

FUNDACJA PROMOCJI I AKREDYTACJI KIERUNKÓW EKONOMICZNYCH – zaproszenie

W imieniu organizatorów Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego – Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz gospodarza Szkołę Główną Handlową w Warszawie chciałbym zaprosić uczniów Państwa Szkoły do uczestnictwa w nowej edycji zajęć w semestrze letnim 2015/2016.

więcej informacji

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w roku szkolnym 2016/2017

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Jabłonna ustalony został harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz § 14 ust.2 i 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnionych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015r. poz 1492), zarządzam co następuje:

§ 1
Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonna.

§ 2
Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonna.


§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Sportu i Spraw Spo-łecznych oraz dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonna.

§ 4
Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie interne-towej Urzędu Gminy Jabłonna oraz na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych przedszko-li i szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonna.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokumenty do pobrania:
Formularz zgłoszenia

Wola korzystania z przedszkola

Oświadczenie o wielodzietności

Zarządzenie Wójta