,,Szkoła z TVP”

Nowa propozycja TVP i MEN „Szkoła z TVP” to wzbogacenie oferty edukacyjnej Telewizji Polskiej, skierowanej do nauczycieli, dyrektorów, uczniów i rodziców. W ramach akcji na antenach TVP emitowane będą materiały dostosowane do podstawy programowej szkół podstawowych.

Pierwsze programy wystartują w poniedziałek, 30 marca o godz. 8:00. Pasmo „Szkoła z TVP” będzie można oglądać na czterech kanałach: TVP3, TVP Rozrywka, TVP Sport oraz TVP Historia od poniedziałku do piątku, w dwóch blokach programowych: porannym – rozpoczynającym się zawsze od godz. 8:00, i powtórzeniowym – od godz. 12:30. Dodatkowo wszystkie wyemitowane na antenie lekcje będą dostępne na vod.tvp.pl w specjalnie przygotowanych serwisach, dedykowanych każdej klasie oraz na stronie szkolaztvp.pl. Read more

Sposoby dostarczenia odpowiedzi z egzaminu ósmoklasisty

Uczniowie, którzy zechcą wziąć udział w próbnym egzaminie ósmoklasisty swoje odpowiedzi przekazują w jeden z wybranych  sposobów:

 • korzystając z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie). Zapisany plik podpisany imieniem-nazwiskiem-klasa uczeń wysyła na adres nauczyciel015@wp.pl
 • na wydruku lub na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania. Kartki z odpowiedziami w zamkniętej kopercie i podpisanej imieniem-nazwiskiem-klasa dostarczone są do szkoły i wrzucone do skrzynki umieszczonej na ogrodzeniu.
 • Termin dostarczenia kart odpowiedzi odbywa się w dniu egzaminu:
 • 30 marca br. (poniedziałek) – język polski do godziny 13,00
 • 31 marca br. (wtorek) – matematyka do godziny 12,00
 • 1 kwietnia br. (środa) – język angielski do godziny 11,00

Komunikat Mazowieckiej Policji skierowany do rodziców, opiekunów i uczniów związany z sytuacją epidemiologiczną

Download (PDF, Unknown)

Informacja dla rodziców Jak wspierać i motywować dzieci do nauki poza szkołą?

 1. Zapewnijmy naszym dzieciom poczucie bezpieczeństwa. Podstawowym warunkiem skutecznej i efektywnej nauki jest zaspokojenie podstawowych potrzeb dziecka w tym tak ważnej potrzeby bezpieczeństwa. Czas pandemii budzi niepokój, niepewność, obawy tak dorosłych, jak i dzieci. Unikajmy jednak nadmiernego oglądania programów informacyjnych, szukania informacji w internecie. Zadbajmy o komfort psychiczny naszych pociech. Nie bójmy się z nimi rozmawiać o zaistniałej sytuacji, ale również nie potęgujmy lęku. Obserwujmy dzieci i bądźmy gotowi do rozmowy jeśli dziecko tego oczekuje. W trakcie tych rozmów bądźmy opanowani i rzeczowi. Dbajmy, by przekazywane przez nas informacje były prawdziwe. Pokażmy, że panujemy nad sytuacją, ale nie składajmy obietnic bez pokrycia. Uświadommy dzieci, że doświadczamy nowej także dla nas sytuacji, ale wiemy jak na nią reagować i co dalej robić. Niech dzieci wiedzą, że mamy sytuację pod kontrolą a wprowadzane ograniczenia, procedury postępowania, nowe rozwiązania (np. nauczanie zdalne) mają zapewnić nam wszystkim bezpieczeństwo. Zostajemy w domu, by ograniczyć ryzyko zachorowania.
 2. Wspierajmy wprowadzoną nową formę nauczania. By wprowadzenie nauczania zdalnego mogło być skuteczne, my rodzice musimy pozytywnie na tą zmianę zareagować. Pomóżmy dziecku zrozumieć konieczność i potrzebę wprowadzonego rozwiązania. Wytłumaczmy, że czas kwarantanny to nie wakacje. Uczymy się nadal, ale w innej formie dla bezpieczeństwa nas wszystkich. Na upragnione przez dzieci wakacje przyjdzie pora, a jeśli uczniowie podejmą rzetelnie wyzwanie uczenia się zdalnego to prawdopodobne jest, że rozpoczną wakacje w planowanym terminie.
 3.  Dobrze zorganizujmy czas nauki naszych dzieci. Zaistniała sytuacja zagrożenia epidemicznego zburzyła dotychczasowy harmonogram funkcjonowania dzieci w ciągu dnia. Stały harmonogram dnia wpływa na poczucie bezpieczeństwa dziecka dlatego zadbajmy o jego ponowne opracowanie. Ustalmy z dzieckiem czas na naukę, odpoczynek, obowiązki domowe, ale i przyjemności.Dbajmy o to by w czasie nauki dziecko miało spokój i ciszę. Niech w tym czasie dziecka nie rozprasza telewizor, radio itd. Zachęćmy dziecko do rozpoczęcia nauki i pomóżmy w niej na miarę naszych możliwości.
 4.  Zachęcajmy do systematyczności. Konsekwentnie przestrzegajmy ustalonego harmonogramu dnia. Mobilizujmy do systematyczności, codziennej nauki i kontrolujmy czego dziecko się nauczyło.
 5.  Mądrze motywujmy.Chwalmy dziecko nie tylko za rezultaty nauki, ale również za podejmowany wysiłek i wkład pracy. Doceniajmy i zauważajmy nawet drobne osiągnięcia. Najbardziej skuteczna jest pochwała za konkretne działania i ich efekty. Nagroda (uznanie rodzica, pochwała itd.) jest skuteczniejsza od kary. Zamiast krytykować i oceniać dodajmy naszym dzieciom otuchy.Pamiętajmy: najskuteczniejszym motywatorem do nauki jest miłość i akceptacja rodziców. Wspierajmy nasze dzieci w tych trudnych chwilach, bądźmy z nimi i budujmy ich poczucie własnej wartości tak potrzebne w życiu.
 6.  Wspierajmy, ale nie wyręczajmy. Zachęcajmy dziecko do nauki, okazujmy zainteresowanie nową formą nauczania, pomagajmy, naprowadzajmy, udzielajmy wskazówek, ale nie wykonujmy zadań za dzieci i nie podajmy gotowych rozwiązań.
 7.  Dbajmy o bezpieczeństwo dzieci w sieci.
 8. Współpracujmy ze szkołą i ze szkolnymi specjalistami.

APEL – PAMIĘTAJ RODZICU!!!

DZIECKO NIE MOŻE CAŁEGO DNIA SPĘDZAĆ PRZED KOMPUTEREM ORAZ ZE SMARTFONEM.

 • wprowadź ograniczenia, zaplanujcie wspólnie pracę zdalną oraz czas na odpoczynek i relaks,
 • wyłączajmy komputery, róbmy przerwy w korzystaniu z telefonu, wietrzmy pomieszczenia, w których pracujemy,
 • nie pozwól dziecku chodzić cały czas ze smartfonem, spać ze smartfonem, odpoczywać ze smartfonem,
 • zadbajmy o oczy i postawę naszych dzieci,
 • zapewnijmy im odpoczynek, zadbajmy o ich odpowiednie odżywianie oraz o aktywność fizyczną (podstawowe ćwiczenia w domu, pobyt na świeżym powietrzu – oczywiście bez kontaktu z innymi i z zachowaniem środków ostrożności).

Świetlica zdalnie

Drodzy Uczniowie!
W związku z zaistniałą sytuacją zachęcamy Was do kreatywnego spędzania czasu w domach. Dlatego co kilka dni będziemy podsyłać Wam pomysły do zabaw w wolnej chwili:-)
Proponujemy Wam świetlicowe inspiracje, dzięki którym będziecie mogli urozmaicić sobie czas przebywania w domu.
Nasze propozycje znajdziecie tutaj:
https://view.genial.ly/5e79cdaa9010e30dada9c520/horizontal-infographic-timeline-untitled-genially

Mamy nadzieję, że okażą się Wam pomocne.
Pozdrawiamy Wychowawcy  świetlicy

 

Informacje o prowadzeniu kształcenia zdalnego w gminie Jabłonna

Minister Edukacji Narodowej zdecydował o przedłużeniu okresu zawieszenia stacjonarnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w przedszkolach i szkołach do 10 kwietnia 2020 r.
Jednocześnie, od dnia 25 marca 2020 r. przedszkola i szkoły zostały formalnie zobowiązane do prowadzania kształcenia zdalnego, którego realizację gminne placówki, stosując się do apeli MEN i władz Gminy oraz wychodząc naprzeciw potrzebom Rodziców, rozpoczęły już w poprzednim tygodniu.
Zgodnie z nowymi regulacjami:

A. W przypadku:
a) dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkolnych oddziałów przedszkolnych,
b) uczniów klas I-III,
c) dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju,
d) uczniów objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi,
e) uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi
– Panie Dyrektor Przedszkoli i Szkół Podstawowych są zobowiązane do przekazania za pośrednictwem stosowanych w szkołach środków komunikacji (w tym: e-dziennika i stron internetowych szkoły) informacji o:
a) sposobie i trybie realizacji zadań szkół w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania;
b) dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu.

Ponadto:
1. Przedszkola i szkoły zostały zobowiązane do współpracy z rodzicami w zakresie uwzględniania potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.
2. Dokonane zostaną modyfikacje zestawów programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania

B. W przypadku pozostałych uczniów Panie Dyrektor Szkół Podstawowych przekażą, za pośrednictwem stosowanych w szkołach środków komunikacji (w tym: e-dziennika i stron internetowych szkoły):
a) informację o sposobie i trybie realizacji zadań szkół w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania;
b) ustalony w szkole sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach.
c) ustalone w szkole źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać.
d) informację o formach i terminach konsultacji z nauczycielami prowadzącymi poszczególne zajęcia.

Ponadto :
1. Szkoły będą współpracowały z uczniami i rodzicami w zakresie uwzględniania potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów.

2. Zostanie ustalony tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas uwzględniając w szczególności:
a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.
3. Szkoły:
a) ustalą sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów,
b) ustalą warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny (warunki te będą obowiązywać w przypadku przedłużenia terminu ograniczenia pracy w sposób uniemożliwiający dokonanie klasyfikacji rocznej i końcowej uczniów w sposób opisany w prawie oświatowym).
c) dokonają modyfikacji zestawu programów nauczania, stosownie od uwarunkowań lokalnych.Zważywszy na skalę zjawiska i wprowadzanie w nadzwyczajnym trybie do praktyki edukacyjnej technik nauczania, z których dotychczas w polskiej oświacie nie korzystano i których wykorzystania nie przewidywało prawo oświatowe – apelujemy do całych społeczności przedszkolnych i szkolnych: Uczniów, Rodziców, Nauczycieli, Pracowników Administracji i Obsługi, Dyrektorów o wzajemną wyrozumiałość, świadomość ograniczeń ludzkich i technicznych – oraz o zwyczajne danie sobie i innym prawa do błędów.Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie przedłużające termin ograniczenia pracy placówek oświatowych.
2. Rozporządzenie w sprawie zdalnego nauczania.
Jednocześnie informujemy, że ze względu na napięty i warunkowany wiążącymi nas innymi terminami, wynikającymi z przepisów o organizacji przedszkoli i szkół roku szkolnego, kalendarz czynności rekrutacyjnych zostanie przedłużony do dnia 31 marca 2020 r.
Termin składania wniosków o przyjęcie do klas I szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych i klas I – nie ulegnie kolejnemu przedłużeniu.W przypadku utrudnień związanych ze złożeniem wniosku w tradycyjnej, papierowej formie – prosimy o przesyłanie na podane na stronach internetowych adresy przedszkoli i szkół skanów (lub czytelnych zdjęć) wymaganej dokumentacji rekrutacyjnej.
Andrzej Jasiński
Naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych
Urząd Gminy Jabłonna

 

 

Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią koronowirusa

Szanowni Państwo,
Proszę o stosowanie od dnia 25.03.2020r. nowych zasad bezpieczeństwa dotyczących ochrony przed koronawirusem m.in.:

– ograniczenie w przemieszczaniu się (z wyjątkiem dojazdu do pracy, wolontariatu i załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego);
– ograniczenie w ilości osób podróżujących środkach publicznego transportu do połowy miejsc siedzących;
– całkowity zakaz zgromadzeń (oprócz spotkań z najbliższymi);
– ograniczenie do 5 osób w trakcie uroczystości religijnych.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-koronawirusem

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Jarosław Chodorski
Wójt Gminy Jabłonna

ORGANIZACJA NAUCZANIA ZDALNEGO

Szanowni Państwo!

Przesyłamy w załącznikach informację dotyczącą naszej dalszej pracy z uczniami:

KLASY 1-3

KLASA 4

KLASA 5

KLASA 6

KLASA 7

KLASA 8