POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY„MÓJ SPORT – MOJE HOBBY”

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Mój sport – moje hobby”

CELE KONKURSU

1. Propagowanie aktywności fizycznej w życiu codziennym.
2. Zachęcanie do uprawiania sportu.
3. Pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników.
4. Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki.
5. Popularyzacja działań plastycznych i poszerzenie wiedzy z zakresie różnych technik plastycznych.

ORGANIZATOR

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie
ul. Partyzantów 124
05 – 123 Chotomów
tel. (22) 772 – 62 – 84
fax.(22) 767 – 57 – 49

Koordynatorzy konkursu: Ksenia Męzia, Anna Majewska, Agnieszka Nasierowska, Mariola Mańkowska-Zbysińska.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Konkurs adresowany jest do dzieci z klas O – VIII szkół podstawowych i przedszkoli
(grup sześciolatków) w trzech kategoriach wiekowych klasy: O – I, II – III, IV – VIII.

Termin konkursu: od 30.04.2019 r. do 27.05.2019 r.;wskazany termin jest nieprzekraczalny!
Praca plastyczna powinna być wykonana indywidualnie, na płaszczyźnie (kartonie, kartce z bloku rysunkowego, tekturze) format pracy plastycznej A4 lub A3.
Do pracy należy dołączyć metryczkę umieszczoną na odwrocie pracy, która powinna zawierać: tytuł pracy, imię, nazwisko, klasę, szkołę lub przedszkole, zgodę rodzica lub opiekuna na udział w konkursie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Wykonanie prac: dowolna technika.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31.05.2019 roku.

Na zwycięzców czekają nagrody.

UWAGI KOŃCOWE

Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane uczestnikom konkursu, pozostaną własnością szkoły. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikacji nagrodzonych prac.

KARTA UCZESTNIKA KONKURSU
“Mój sport – moje hobby”

Nazwisko ucznia ……………………………………………………………………………………………………………………..
Imię ucznia …………………………………………………………………………………………………………………………….
Nazwa szkoły lub przedszkola…………………………………………………………………………………………………..
Klasa ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres szkoły ……………………………………………………………………………………………………………………………
Powiat…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Gmina…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel. szkoły ……………………………….. e-mail szkoły…………………………………………………………………………
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych i publikację wyników konkursu mojego dziecka na stronach internetowych Organizatorów, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).

…………………………………… ……………………………………………..
data podpis rodzica/prawnego opiekuna

*Niepotrzebne skreślić.