Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

1. Rodzice/opiekunowie wchodząc na teren szkoły zachowują dystans społeczny wynoszący 2 m (oznakowany pachołkami) i przekazują zdrowe dziecko pracownikowi szkoły przy drzwiach wejściowych głównych do budynku placówki.
2. W pomieszczeniu „wiatrołapie” dziecko dezynfekuje ręce mydłem dezynfekującym, zostaje odprowadzone do szatni a następnie do łazienki w celu umycia rąk, po czym zostaje przekazane pod opiekę nauczycielowi.
3. Wszyscy zachowują dystans społeczny między sobą wynoszący 2 metry.
4. Dzieci z danej grupy nie stykają się z dziećmi z innej grupy. Godziny przyjmowania dzieci
z różnych grup do szkoły 7.45 – 8.00 – 8.15.
5. Dzieci z poszczególnych grup przebywają w trzech oddzielnych stałych salach. Każda sala ma
powierzchnię 55 m2. W jednej sali przebywa maksymalnie 6 dzieci pod opieką jednego stałego
opiekuna. Sale, szatnie i łazienki mieszczą się na parterze, w części szkoły odizolowanej
szklanymi drzwiami od pozostałych pomieszczeń.
6. Dzieci spożywają posiłek oraz piją wodę przyniesione z domu. Spożywanie posiłku – przy swoim stoliku.
7. Dzieci nie przynoszą do szkoły zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
8. W sali nie ma dywanu, usunięto sprzęt i zabawki, których dezynfekcja jest utrudniona. Przy każdym stoliku znajduje się tylko jedno krzesło. Na biurku nauczyciela znajduje się bezdotykowy termometr do pomiaru temperatury ciała dziecka.
9. Nauczyciel posiada zgody rodziców na pomiar temperatury ciała dziecka. Zapewnia szybką komunikację z rodzicem /opiekunem dziecka – w sali posiada spis telefonów do rodziców, e-maili.
10. Dzieci nie korzystają z placu zabaw. Plac zabezpieczony jest taśmą.
11. Dzieci mogą korzystać z boiska szkolnego lub terenu zieleni przed salą zajęć. Korzystają w różnych godzinach:
a) I grupa – 10.00 – 10.45,
b) II grupa – 11.00 – 11.45,
c) III grupa –12.00 – 12.45.
12. Nauczyciel wietrzy salę raz w ciągu każdej godziny.
13. Dzieci myją ręce wodą z mydłem: po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
14. Podczas pobytu dzieci w szkole na korytarzu cały czas dyżur będzie pełnił pracownik szkoły.
15. Toaleta po każdym pobycie dziecka jest dezynfekowana przez pracownika szkoły.
Personel obsługi posiada jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos.
16. Codziennie po skończonych zajęciach prowadzi się dezynfekcję klamek, poręczy, powierzchni płaskich (blaty stolików i krzeseł), wyłączników, utrzymuje w czystości ciągi komunikacyjne, szatnie i łazienki.
17. W łazience umieszczone są instrukcje mycia rąk. W salach zajęć znajdują się plakaty z zasadami mycia rąk, instrukcja nakładania i zdejmowania maseczki oraz instrukcja nakładania
i zdejmowania rękawiczek.
18. W szkole wyznaczono i przygotowano pomieszczenie, w którym będzie można odizolować dziecko/osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych. W pomieszczeniu znajduje się płyn dezynfekujący, maseczki ochronne na usta i nos, rękawiczki, czepki, fartuchy z długimi rękawami, ochraniacze na buty.
19. Opiekę nad dzieckiem w izolatorium do momentu przyjazdu rodzica/opiekuna będzie sprawowała osoba pełniąca dyżur na korytarzu.
20. W salach zajęć i na portierni znajdują się numery telefonów do Kuratorium Oświaty, organu prowadzącego, stacji sanitarno – epidemiologicznej i służb medycznych.
21. Po skończonych zajęciach, dziecko zostaje zaprowadzane przez dyżurującego pracownika szkoły do szatni a następnie do drzwi wyjściowych i przekazywane oczekującemu rodzicowi/opiekunowi.
Godziny odbierania dzieci ze szkoły analogicznie dla poszczególnych grup:12.45 – 13.00 – 13.15.