Wyprawka szkolna na rok szkolny 2015/2016

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół i placówek na terenie Gminy Jabłonna w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”.

W roku szkolnym 2015/2016 uprawnieni do otrzymania pomocy będą:

  1. Uczniowie, którzy będą uczyć się w klasie III szkoły podstawowej, u których          w rodzinie dochód na osobę nie będzie wyższy niż 574 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o świadczeniach rodzinnych).
  2. Uczniowie w klasie III szkoły podstawowej, którzy nie spełniają kryterium dochodowego, ale których dotyka: ubóstwo; sieroctwo; bezdomność; bezrobocie; niepełnosprawność; długotrwała lub ciężka choroba; przemoc w rodzinie; potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; trudności w przystosowaniu do życia         po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizm lub narkomania; zdarzenia losowe  i sytuacje kryzysowe; klęski żywiołowe lub ekologiczne.
  3. Maksymalna wartość pomocy: dla uczniów uczęszczających do klasy III szkoły podstawowej 225 zł

Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć  w gminie 5% ogólnej liczby uczniów uprawnionych do pomocy finansowej (tj. uczniów  z klas III szkół podstawowych w naszej gminie).

  1. Uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty uczęszczającym do szkoły podstawowej klasy III, V i VI oraz gimnazjum klasy II i III: słabowidzący; niesłyszący; słabosłyszący; z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim; z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym;   z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną   z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej.
  2. Maksymalna wartość pomocy: w załączonej tabeli.

Pomoc finansowa na zakup podręczników będzie udzielana na wniosek rodziców.

Wnioski należy składać u pedagoga szkolnego  do  dnia 10 września 2015 r. włącznie.

Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu.

 

  1. W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”.
  2. W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów koszty zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, są zwracane rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym), po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne.

 

Wnioski dostępne w sekretariacie szkoły oraz u pedagoga szkolnego.

Wniosek – druk nr 1 –   kryterium dochodowe , szczególna sytuacja życiowa  Wniosek – druk nr 1 

Wniosek – druk nr 2 – uczniowie z niepełnosprawnością Wniosek- druk nr 2

O przyznaniu dofinansowania dla uczniów niespełniających kryterium dochodowego decyduje dyrektor szkoły, uwzględniając sytuację dziecka oraz biorąc pod uwagę, że na wsparcie tej grupy uczniów przeznaczone jest 5% środków finansowych w programie „Wyprawka  szkolna”.

Załączniki:

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (dokument do wglądu w recepcji szkolnej oraz u pedagoga szkolnego). Rozporządzenie

2.  Wartość dofinansowania.

3. Zarządzenie Nr 104/2015 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 19 sierpnia 2015 r.

zarz¦ůdzenie wyprawka szkolna